-->

Bouwen aan verandering

Blog | Ontwikkelen, leren en veranderen = integreren van denken en doen!

Gepubliceerd op: 29 maart 2023

Als ondernemer heb je de focus op de klant. In het huidige dynamische tijdsgewricht wil je slagvaardig kunnen reageren op de eisen van klanten in hun omgeving. Om slagvaardig te kunnen zijn, is pro-activiteit een must. Die pro-activiteit komt o.a. naar voren door al in een vroeg stadium goed na te denken over de klantwaarde.

In veel grotere organisaties zijn denken en doen echter te veel van elkaar gescheiden. We zien dan dat de top beslist, de staf bedenkt, het middenkader stuurt en controleert en de werkvloer mag het uitvoeren. Dit resulteert meestal niet in het borgen van het beoogde succes van een ingezette verandering.

In de bouwsector zit de gedachte dat de wereld maakbaar is nog vaak in onze genen. Wat kunnen wij immers niet maken! Dat vindt ook zijn weerslag in de wijze waarop wij werken en organiseren en in de vaak hiërarchische manier van werken in de bouw. Het denken wordt dan boven het doen gesteld in de hiërarchie!

Als de omgeving steeds complexer wordt, volstaat dit organisatiemodel ook in bouworganisatie vaak niet meer.

Individualisering (zzp’ers), generatie Y en het internet houden ons een spiegel voor dat denken en acteren in netwerkstructuren eerder bij de werkelijkheid ligt dan de hiërarchische hark.
De netwerk organisatievorm gedraagt zich als een organisme; het bestaat uit activiteiten, relaties en in dialoog gecreëerde gezamenlijke betekenissen. Een netwerk is bij uitstek het voorbeeld van een lerende organisatie. 

We zien bij meerdere organisaties het belang van de klantwaarde naar boven komen. In de praktijk van veranderprogramma’s vanuit ketensamenwerking, lean en integrated project delivery (IPD) zien we echter nog regelmatig de natuurlijke reflex om een blauwdruk aanpak te kiezen:  we maken een plan, overtuigen de medewerkers van de noodzaak, creëren urgentie en gaan enthousiast van start. We verliezen daarna alweer snel aandacht en focus want de operatie vraagt om aandacht en we vervallen in oud gedrag. Veel trajecten stranden daardoor in schoonheid!

De aanpak “lerend organiseren” in combinatie met de BC aanpak van “dynamisch verbinden” biedt echter perspectief. Verenig denken en doen in een groep medewerkers, geef de dialoog de ruimte, maak de ongeschreven regels bespreekbaar, laat medewerkers collectief experimenteren en (af)leren en werk met een lonkend perspectief. Het resulteert in proactieve handelingsbekwame medewerkers!
Ontwikkelen en leren kan op vele manieren: innovatielabs, experience centres, hackatons, A3-verbeterteams en generatieleren zijn daar voorbeelden van. Vooral in een lerende context versterken Lean, BIM, datadelen en ketensamenwerking implementaties elkaar vooral als ze in samenhang worden geïmplementeerd.

Samengevat: de metafoor van de trektocht in plaats van de georganiseerde reis geeft het verschil goed aan. De reis is daarbij belangrijker dan de bestemming; het met elkaar aanleren van nieuw collectief gedrag!

Willem Pel | Building Changes | Balance & Result