-->

Bouwen aan verandering

Leren en ontwikkelen tijdens de vervanging riolering Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 3 november 2021

De bedrijven GP Groot, J. Koper &Zn, Schadenberg Groep en Schot Infra hebben een SLIM subsidie ontvangen gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen tijdens het eerste deelproject van de vervanging van riolering in Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Met de gemeente Hoorn willen deze vier MKB-bedrijven een basis leggen voor succesvolle samenwerking mét meetbare resultaten. Building Changes begeleidt het leer- en ontwikkeltraject binnen het convenant Hoorn.

Ambitieus programma Gemeente Hoorn 
Voor het gebied Hoorn-Noord/Venenlaankwartier heeft de Gemeente Hoorn een ambitieus programma opgesteld. Het doel van dit programma is de kwaliteit van de wijk behouden, waar nodig vergroten en het samenleven bevorderen. Dit wil de gemeente doen in samenwerking met de wijk vanuit de kracht van de wijk. Dit alles op fysiek, economisch en sociaal terrein. Onderdeel van het programma is de uitvoering van vervanging van de riolering in zowel Hoorn-Noord als het Venenlaankwartier en het herinrichten/verbeteren van openbaar gebied inclusief de opgave klimaatadaptatie.

SLIM bouwt voort op ervaringen in het Open Convenant
Hoe kunnen we voortbouwen op het Open Convenant en vorm en inhoud geven aan de samenwerking? Dat is de eerste vraag die op tafel ligt bij de bedrijven die deelnemer zijn van het Open Convenant in Hoorn. Het convenant is voor hen niet nieuw. Al geruime tijd delen zij ervaringen en inzichten over resultaatgericht samenwerken met elkaar in de kenniskring en in projecten. 

SLIM is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB.

SLIM gaat een stapje verder. Samen met de gemeente Hoorn onderzoeken de bedrijven hoe en wat een passende, pragmatische en effectieve manier van leren is tijdens de uitvoering van het werk. Welke bouwstenen zijn in huis? Welke competenties ontbreken er nog? In het SLIM-traject wordt uitgezocht welke vaardigheidsdoelen worden gevraagd en hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast in de onderlinge samenwerking, de uitvoering realiseren van klimaatdoelen én last but not least het betrekken van de omgeving.

Klimaatadaptie: continu vernieuwen en leren
De maatschappelijke opgave is steeds meer leidend in bouw- en infraprojecten. Hoe vertaal je Klimaatadaptief als beleidsvoornemen naar een ‘uitvoerbare’ uitvoering.  Niemand kan het meer alleen. Wil je meetbare resultaten dan is helderheid over de wijze van samen werken, leren en ontwikkelen nodig die leidt tot een kwalitatief goede riolering, klimaatadaptief, in een hoogwaardige openbare ruimte met bewoners die zich verbonden voelen. Dan komt het aan op individueel en collectief vermogen om te leren van wat zich aandient, teamontwikkeling en persoonlijke groei. De SLIM-subsidie biedt de bedrijven de ruimte voor continu leren tijdens werk in uitvoering.

Interesse in onze convenantaanpak en SLIM? 
Wil je meer weten over onze convenantaanpak en als gemeente een vergelijkbaar leer- en ontwikkeltraject opzetten met ondernemingen samen? Neem dan contact op met Guus Pieters, gp@buildingchanges.nl