-->

Bouwen aan verandering

Building Changes Support website disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Met de website van BUILDING CHANGES BV willen wij zakelijke relaties, potentiële leden en overige geïnteresseerden informatie bieden. Deze website bevat algemene informatie over zowel BUILDING CHANGES BV als de producten en diensten van dit bedrijf. Deze site dient niet als bron voor deskundig advies of instructies van de bij BUILDING CHANGES BV verkochte producten en diensten. Voor specifieke vragen over onze producten en diensten kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Opmerking over de aansprakelijkheid: Wij actualiseren onze informatie op deze website periodiek. BUILDING CHANGES BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Daarom geven we uitdrukkelijk geen garantie en doen we geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde of gebruikte informatie. Elk gebruik van onze website evenals van de inhoud ervan is voor eigen risico van de gebruiker. BUILDING CHANGES BV of een andere partij die belast is met de ontwikkeling, vormgeving en het onderhoud van het totale internetaanbod of afzonderlijke onderdelen hiervan, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van en het niet kunnen gebruiken van het internetaanbod van BUILDING CHANGES BV. Ondanks zorgvuldige, inhoudelijke controle kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe links. Alleen de eigenaren van deze sites zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. BUILDING CHANGES BV kan niet garanderen dat de website of websites waarnaar wordt verwezen door middel van een link, vrij is/zijn van schadelijke gegevens. Daarom kan BUILDING CHANGES BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor door nalatigheid veroorzaakte materiële of ideële schade, en met name gevolgschade, die is veroorzaakt door het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze website zonder voortijdige aankondiging te wijzigen wanneer wij dat noodzakelijk achten. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, voor zover ze kunnen worden verveelvoudigd, auteursrechtelijk of door andere zakelijke octrooirechten beschermd. Alle productnamen zijn handelsmerken. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUILDING CHANGES BV.

De directie.