-->

Bouwen aan verandering

Green Deal Duurzaam GWW

Duurzaam bouwen


Aanleiding

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen leiden tot continue veranderingen in onze leefomgeving. Het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken vereist een gezamenlijke visie, gemeenschappelijke ambities en commitment van de betrokken partijen om te komen tot concrete activiteiten en resultaten.  

Met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid liggen er enkele grote uitdagingen: de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. De Spoor-, Grond-, Water- en Wegenbouwsector, de GWW-sector, is één van de sectoren met grote invloed op de duurzaamheid van de leefomgeving. 

Om in de GWW-sector duurzaam te werk te gaan, is een goede aanpak nodig. Vanuit deze kennis is de Green Deal Duurzaam GWW opgericht.

Doel
Doel van de Green Deal GWW (Grond- weg- en waterbouw) 2.0 is het borgen van duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Op deze wijze willen de partijen die de Deal hebben

getekend komen tot oplossingen die voor de hele sector werkzaam en uitvoerbaar zijn. Doelstelling 2.0 is geformuleerd in 2017.

Aanpak
De Green Deal Duurzaam GWW biedt een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven. Het is breed toepasbaar, van vroege beleids- en planfases tot de realisatie van projecten. Verschillende partijen kunnen ermee aan de slag voor diverse werkzaamheden: van beleidsmakers tot aannemers en van spoorprojecten tot dijkversterkingen.

De doelstelling van de Green Deal was dat in 2020 in GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

Hier ligt een grote veranderopgave aan ten grondslag. Deze veranderopgave vertaalt zich in vier transitielijnen waar de ondertekenaars gezamenlijk en individueel concreet aan werken: 

1. Van kosten naar waarde: duurzaamheid moet gezien worden als een meerwaarde, een opbrengst in plaats van een kostenpost. De duurzame meerwaarde wordt zichtbaar gemaakt binnen GWW-projecten.
2. Van reactief naar proactief: een proactieve houding van de betrokkenen bij een GWW-project is belangrijk. Het vraagt om het begrijpen van elkaars belangen, verantwoordelijkheden en behoeften en het actief uitdragen van ervaringen en successen.
3. Van uniek naar uniform: duurzaamheid wordt verankerd in de bedrijfsprocessen, waardoor de verwachtingen vooraf duidelijk zijn. De Aanpak Duurzaam GWW helpt om op een uniforme en systematische manier de juiste processtappen te zetten. 
4. Van alleen naar samen: dit is nodig om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van alle GWW-projecten. De partijen zetten in op het versterken van de onderlinge samenwerking en wisselen kennis uit binnen GWW-projecten, project overstijgend en binnen de handelsketen.

De initiatiefnemers van de Green Deal Duurzaam GWW hebben door middel van samenwerkingen en kennisdeling verschillende instrumenten ontwikkeld om betrokkenen te ondersteunen bij de beheersing van de complexiteit van de projectuitwerking. Hiervoor kunnen rekenmodellen en werkmethodieken gebruikt worden, zoals de Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO₂-Prestatieladder.

Daarnaast biedt de Green Deal Duurzaam GWW een tweedaagse opleiding waardoor opdrachtgevers, adviseurs en bouwbedrijven worden klaargestoomd om met de Aanpak Duurzaam GWW aan de slag te gaan en kennis te maken met de instrumenten die geboden worden.

Met de opgedane ervaringen in projecten willen ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW de bijdragen van de verschillende groepen actoren in de GWW-sector verder concretiseren en meetbaar maken. Een van de krachten van de Green Deal Duurzaam GWW is het delen van kennis waar iedereen profijt van heeft. Daarnaast dienen de uitkomsten van deze Green Deal als voorbeeld voor de actoren in de GWW die niet aangesloten zijn. 

Resultaat

Er zijn al vele projecten van start gegaan en succesvol afgerond onder de Green Deal Duurzaam GWW. Meer dan 103 opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus hebben de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend.

Eén van de tools die gebruikt kan worden bij een duurzaam project is de interactieve infographic Project Proces met Duurzaam GWW.

Rol Building Changes 
Wij zijn samen met CROW onderdeel van het Loket Duurzaam GWW en daarmee aanspreekpunt voor deelnemers en geïnteresseerden in de Green Deal. Binnen de Green Deal Duurzaam GWW ondersteunen wij bedrijven bij de processen om in goede samenwerking het traject in te gaan en deze op een duurzame manier af te ronden. Hierin zijn wij onpartijdig.

Vanaf de start van de Green Deal Duurzaam GWW zijn wij betrokken geweest bij het proces en zijn we in goede samenwerking onderdeel geweest van de ontwikkeling van de Aanpak Duurzaam GWW en de daarbij behorende instrumenten.

Partners
De initiatiefnemers van de Green Deal Duurzaam GWW zijn: Provincie Gelderland, Waterschap Scheldestromen, TNO, Dynniq, MKB Infra, Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam, Stadswerk, Arcadis, Landschapspartners, Bouwend Nederland en Vereniging van Waterbouwers. Lees hier meer over de samenwerking en bekijk de lijst met ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW.

Lees meer over de Green Deal Duurzaam GWW op: https://www.duurzaamgww.nl/